Welkom‎ > ‎

Privacy Policy

Stichting Eiland IJsselmonde Festival hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Eiland IJsselmonde Festival houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, waarbij een verwerkersovereenkomst gesloten wordt om ook daar uw gegevens te beschermen; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 


Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina. 


Rechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in directe opdracht van u aan een andere partij over te dragen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 


Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 


Vragen 

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op! 

Contactgegevens Secretariaat Stichting Eiland IJsselmonde Festival: info@steijf.nl 


Verwerking van persoonsgegevens van muzikanten 

Persoonsgegevens van muzikanten worden door Stichting Eiland IJsselmonde Festival verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Organisatie van play-in; 


Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst; 


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Eiland IJsselmonde Festival de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Naam; 

- Adres; 

- Woonplaats; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Bespeeld instrument; 

- Niveau van spel. 


Uw persoonsgegevens worden door Stichting Eiland IJsselmonde Festival opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 


Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 


Buiten de EU 

Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU indien hier een verwerkersovereenkomst tegenover staat, de organisatie in dat geval aangesloten is bij het EU-US Privacy Shield, en hiervoor een goed onderbouwde verklaring voor ten grondslag ligt. 


Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 


Bewaartermijn 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 


Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens Stichting Eiland IJsselmonde Festival van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

- We pseudonimiseren en zorgen voor de versleuteling van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 


Contactgegevens Stichting Eiland IJsselmonde Festival

Voor vragen en of opmerkingen kunt u mailen naar: info@steijf.nl